آقای خسرویی

کد محصول : TW 38

تاریخ دریافت : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

مدل دستگاه : ۲۰۰ اورین الکتریک

وضعیت: تحویل داده شد

مشکل : سوختن IGBT دستگاه

اقدامات : تعویض IGBT

تاریخ تحویل : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

قالبطراحی و کدنویسی : تعمیرات اینورتر

©2015

www.warrantyinverter.com